ประกาศ

ข้อสอบโหลดฟรีสามารถเปิดผ่าน คอม,มือถือและแท็บเล็ต ดูวิธีโหลดและวิธีใช้งาน ที่ วิธีโหลดข้อสอบฟรี

Yengo1

yengomobile

สินค้าLazada

วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2560

แนวข้อสอบพร้อมเฉลย ป.6 ชุดพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์

แนวข้อสอบพร้อมเฉลย ป.6 ชุดพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์

ข้อสอบพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ป.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แบบฝึกหัดและข้อสอบเก่าของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เตรียมสอบสำหรับชั้น ป.6 ข้อสอบ แบบทดสอบ เทอม 1และ 2 แนวข้อสอบพร้มเฉลยภาคเรียนที่ 1 และ 2 แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน พร้อมเฉลย ป.6 ตัวอย่างข้อสอบพร้อมเฉลย ป.6 วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี วิชาคณิตศาสตร์ วิชาประวัติศาสตร์ วิชาพระพุทธศาสนา วิชาภาไทย วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาศิลปะ วิชาสังคมศึกษา วิชาพลศึกษาและสุขศึกษา วิชาภาษาอังกฤษ
ข้อสอบพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ป.6 วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี

ข้อสอบวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี หน่วยที่ 1 บ้านและชีวิตความเป็นอยู่      คลิกโหลดข้อสอบฟรี
ข้อสอบวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี หน่วยที่ 2 งานเกษตรน่ารู้     คลิกโหลดข้อสอบฟรี
ข้อสอบวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี หน่วยที่ 3 งานประดิษฐ์งานช่าง     คลิกโหลดข้อสอบฟรี
ข้อสอบวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี หน่วยที่ 4 งานธุรกิจและการประกอบอาชีพ     คลิกโหลดข้อสอบฟรี
ข้อสอบวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี หน่วยที่ 5 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ     คลิกโหลดข้อสอบฟรี

ข้อสอบพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ป.6 วิชาคณิตศาสตร์

ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ หน่วยที่ 1 จำนวนนับ      คลิกโหลดข้อสอบฟรี
ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ หน่วยที่ 2  ตัวประกอบของจำนวนนับ     คลิกโหลดข้อสอบฟรี
ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ หน่วยที่ 3  การบวก การลบ การคูณ และการหาร     คลิกโหลดข้อสอบฟรี
ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ หน่วยที่ 4  สมการและการแก้สมการ    คลิกโหลดข้อสอบฟรี
ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ หน่วยที่ 5  มุมและส่วนของเส้นตรง     คลิกโหลดข้อสอบฟรี
ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ หน่วยที่ 6  เส้นขนาน     คลิกโหลดข้อสอบฟรี
ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ หน่วยที่ 7  ทิศและแผนผัง     คลิกโหลดข้อสอบฟรี
ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ หน่วยที่ 8  เศษส่วน     คลิกโหลดข้อสอบฟรี
ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ หน่วยที่ 9  ทศนิยม         คลิกโหลดข้อสอบฟรี
ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ หน่วยที่ 10  การบวก การลบ การคูณ และการหารทศยม     คลิกโหลดข้อสอบฟรี
ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ หน่วยที่ 11  บทประยุกต์     คลิกโหลดข้อสอบฟรี
ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ หน่วยที่ 12  รูปเรขาคณิตสามมิติ     คลิกโหลดข้อสอบฟรี
ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ หน่วยที่ 13  ความยาวของเส้นรอบรูป พื้นที่ และปริมาตร     คลิกโหลดข้อสอบฟรี
ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ หน่วยที่ 14  การอ่านแผนภูมิและกราฟเส้น     คลิกโหลดข้อสอบฟรี
ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ หน่วยที่ 15  การเก็บรวบรวมข้อมูล นำเสนอข้อมูล และความน่าจะเป็น     คลิกโหลดข้อสอบฟรี

ข้อสอบพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ป.6 วิชาประวัติศาสตร์

ข้อสอบวิชาประวัติศาสตร์ หน่วยที่ 1 เวลาและวิธีทางประวัติศาสตร์     คลิกโหลดข้อสอบฟรี
ข้อสอบวิชาประวัติศาสตร์ หน่วยที่ 2 การตั้งถิ่นฐานและเหตุการณ์สำคัญ     คลิกโหลดข้อสอบฟรี
ข้อสอบวิชาประวัติศาสตร์ หน่วยที่ 3 วัฒนธรรมไทย    คลิกโหลดข้อสอบฟรี
ข้อสอบวิชาประวัติศาสตร์ หน่วยที่ 4 ชาติไทย    คลิกโหลดข้อสอบฟรี

ข้อสอบพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ป.6 วิชาพระพุทธศาสนา

ข้อสอบวิชาพระพุทธศาสนา หน่วยที่ 1 ประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนา    คลิกโหลดข้อสอบฟรี
ข้อสอบวิชาพระพุทธศาสนา หน่วยที่ 2 หลักธรรมค้ำจุนโลก     คลิกโหลดข้อสอบฟรี
ข้อสอบวิชาพระพุทธศาสนา หน่วยที่ 3 พุทธสาวกและชาดก     คลิกโหลดข้อสอบฟรี
ข้อสอบวิชาพระพุทธศาสนา หน่วยที่ 4 ชาวพุทธที่ดี ชีวีมีสุข     คลิกโหลดข้อสอบฟรี
ข้อสอบวิชาพระพุทธศาสนา หน่วยที่ 5 จิตสงบ พบความสุข     คลิกโหลดข้อสอบฟรี
ข้อสอบวิชาพระพุทธศาสนา หน่วยที่ 6 วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและศาสนพิธี     คลิกโหลดข้อสอบฟรี

ข้อสอบพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ป.6 วิชาภาษาไทย

ข้อสอบวิชาภาษาไทย หน่วยที่ 1           คลิกโหลดข้อสอบฟรี
ข้อสอบวิชาภาษาไทย หน่วยที่ 2           คลิกโหลดข้อสอบฟรี
ข้อสอบวิชาภาษาไทย หน่วยที่ 3           คลิกโหลดข้อสอบฟรี
ข้อสอบวิชาภาษาไทย หน่วยที่ 4           คลิกโหลดข้อสอบฟรี
ข้อสอบวิชาภาษาไทย หน่วยที่ 5           คลิกโหลดข้อสอบฟรี
ข้อสอบวิชาภาษาไทย หน่วยที่ 6           คลิกโหลดข้อสอบฟรี
ข้อสอบวิชาภาษาไทย หน่วยที่ 7           คลิกโหลดข้อสอบฟรี
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

แจ้งเฉลยผิด (ขอคำตอบที่ถูกให้ด้วยครับ)
หรือข้อสอบมีปัญหา
แจ้งไว้ใต้บทความนะครับ